...Loading...

Welkom bij MORE FABRICS

MORE FABRICS en haar dochterondernemingen bieden U hun diensten aan, onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hieronder gestipuleerd. Door ons te bezoeken op www.more-fabrics.com accepteert u deze voorwaarden. We nodigen U dan ook graag uit deze aandachtig te lezen. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten en worden bij voorrang op enige afwijkende bepaling toegepast naar aanleiding van enige dienst of goed door MORE FABRICS aangeboden of geleverd. Door het gebruik van het e-commerce-platform en/of andere diensten van MORE FABRICS accepteert U gebonden te zijn door deze voorwaarden en bepalingen.

Alle producten / diensten en informatie weergegeven op MORE FABRICS vormen een "uitnodiging". Uw bestelling vormt uw "aanbod", dat is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder vermeld. MORE FABRICS houdt zich het recht voor uw aanbod op enig moment te accepteren of af te wijzen.

1. Definities

"Overeenkomst": de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder beschreven inclusief alle schema's, bijlagen, aanhangsels, en de “privacy policy”, inclusief de verwijzingen naar deze overeenkomst, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd, ontkend, aangevuld of vervangen wordt.

"MORE FABRICS": de aanbieder van het e-commerce platform www.more-fabrics.com inbegrepen gelieerde bedrijven en diensten, zoals beschreven in de hoofding van deze voorwaarden.

"Website" betekent www.more-fabrics.com, alle gelinkte websites en alle content en toepassingen die aangeboden worden via deze websites.

"Product" / "Producten" betekent en omvat alle producten / goederen / diensten / aanbiedingen die worden gedisplayd of worden geüpload / tentoongesteld / weergegeven op de website incluis de bijbehorende beschrijving, informatie, procedures, processen, garanties, leveringsschema, etc. Dit omvat alle “Items” zoals hieronder gedefinieerd.

"Gebruikers": alle bezoekers van de website, ongeacht hun intentie om een product al dan niet te kopen.

"Trade-Member": een gebruiker, die de website bezoekt in het kader van zijn bedrijf, met het oog op de aankoop van producten in het kader van zijn professionele activiteiten. Trade Members moeten zich dienovereenkomstig registreren en MORE FABRICS is gerechtigd (maar niet verplicht) om de informatie als zodanig geregistreerd te controleren en de (financiële) achtergrond van het “TRADE MEMBER” te controleren en deze informatie te gebruiken.

"Trade Plus-Member": een Trade Member die over een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid Product heeft gekocht en mogelijk het recht heeft te genieten van specifieke verkoopvoorwaarden en / of betalingsfaciliteiten. MORE FABRICS heeft het recht de hoeveelheid aan te schaffen en de periode waarin deze hoeveelheid moet worden gekocht om te kwalificeren als "Trade Plus-Member" te definiëren en deze definitie op elk moment aan te passen zonder dat de gebruiker het recht heeft om de (aangepaste) definities te betwisten.

"Item": een type weefsel bepaald door de naam van het ontwerp en de kleur / verfbad zoals beschreven op de website.

"Standard Item" betekent een volledige rol van één Item (ongeveer 50 (aaneengesloten) lopende meter van hetzelfde item – “geen cut lengte”).

"Customised item": een door de gebruiker gedefinieerde hoeveelheid van een Item (uitgedrukt in strekkende meter) met een minimum van één strekkende meter. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt een hoeveelheid per soort stof dat niet een veelvoud (rond getal) is van een volledige rol beschouwd als een Customised item.

"Samples": een stukje stof van ongeveer 10 bij 10 centimeter of 30 bij 30 centimeter, dat is bedoeld om de koper een idee te geven van de look en feel van de stof zoals weergegeven op de website.

"Algemene verkoopsvoorwaarden": de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van de factuur opgemaakt door MORE FABRICS naar aanleiding van de levering als gevolg van de betreffende aankoop.

2. Elektronische Communicatie

Wanneer u de website bezoekt, e-mails naar ons stuurt, of u geeft ons uw feedback, dan communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in communicatie van onzentwege elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op de website. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch overmaken aan alle wettelijke vereisten gesteld met betrekking tot dergelijke communicatie voldoet.

3. Disclaimer

MORE FABRICS wijst uitdrukkelijk elke claim of aansprakelijkheid af die een gevolg is van (of een gevolg kan zijn van) een bezoek aan of gebruik van de website.

MORE FABRICS wijst ook alle, expliciete of impliciete garanties af dit inclusief doch niet beperkt tot, impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid van een product voor een bepaald doel.

MORE FABRICS doet zijn uiterste best om dergelijke problemen te vermijden maar garandeert niet dat de website, haar servers of e-mails verzonden vanaf MORE FABRICS vrij van zijn virussen of andere schadelijke componenten. MORE FABRICS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele schade en gevolgschade.

MORE FABRICS doet redelijke inspanningen om de geheimhouding te verzekeren, maar kan niet garanderen dat alle informatie vertrouwelijk blijft.

MORE FABRICS verleent geen goedkeuring aan enige vorm van het plaatsen van enige vorm van advertenties of andere inhoud op haar pagina’s.

 MORE FABRICS is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de website of de Producten. Zonder dat deze opsomming beperkend kan begrepen wordt, houdt dit in dat MORE FABRICS niet aansprakelijk is voor schade aan inkomsten  of gegevens als gevolg van vertragingen, niet-leveringen, gemiste leveringen of onderbrekingen zoals kan voorkomen.

Deze disclaimer geldt ook voor aansprakelijkheid naar aanleiding van mogelijke schade of letsel veroorzaakt door een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, schrapping, tekortkoming, vertraging in verrichtingen of transmissies, computer of mobiele virussen, falende communicatielijn, diefstal of vernietiging of onbevoegden die zich toegang verschaffen, wijziging van, of gebruik van de registratiebladen, ongeacht of contractbreuk, misleidend gedrag, nalatigheid of enige andere oorzaak aan de grondslag van de schade of het letsel ligt.

Onder geen beding zal MORE FABRICS aansprakelijke gesteld kunnen worden voor mogelijke (monetaire of andere) schade die u lijdt als gevolg van:

 • De vertraging, storingen, onderbrekingen, of corruptie van gegevens of andere informatie die verband houdt met het gebruik van de Website / applicaties;
 • Een onderbreking of fouten in de werking van de diensten.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MORE FABRICS niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, specifieke, gevolgschade of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van winst, goodwill, bruikbaarheid, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als MORE FABRICS op de hoogte is van de mogelijkheid dat een dergelijke schade opgelopen kan worden).

Gebruiker stemt ermee in en erkent dat alleen de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor haar gebruik van de website en dat MORE FABRICS zich het recht voor behoud om uw recht de website te gebruiken te beëindigen op ieder ogenblik, onverminderd toepassing van strafrechtelijke of van eventuele andere van toepassing zijnde wetten.

In geen geval zal MORE FABRICS de met haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, consultants, of onderaannemers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, specifieke, incidentele, bijzondere of gevolgschade, of algemeen aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief zonder beperking, schade voor het verlies van gebruik, verlies van gegevens of winst, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de prestaties van de website, voor schade door onderbreking van de communicatie, voor schade door vertragingen, voor schade door het verloren gaan van gegevens of het verliezen van winsten of voor schade als gevolg van of in verband met deze overeenkomst.

Om die reden is MORE FABRICS niet verbonden door noch biedt zij enige garantie noch aanvaardt zij  enige vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid door /voor de authenticiteit / beschikbaarheid van een van de producten, of voor enig verlies of schade, direct of indirect, of voor een schending van de plaatselijke of internationale wetten die door uw bezoek en / of transactie / s op de website zou kunnen ontstaan.

MORE FABRICS is niet aansprakelijk voor eventuele consequenties die het gevolg zijn van overstromingen, brand, oorlogen, overmacht of een oorzaak die buiten de controle ligt van MORE FABRICS.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de prijzen die MORE FABRICS binden uitgedrukt in EURO. MORE FABRICS behoudt zich het recht voor om de valuta (of het valuta aanbod) te allen tijde aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Gebruikers die ervoor kiezen om te betalen in andere valuta dan EURO aanvaarden dat alle kosten in verband met het betalen in andere valuta en mogelijke verliezen hieruit voortvloeiend uitsluitend gedragen worden door de gebruiker.

De beschikbaarheid van producten is onderhevig aan verandering. MORE FABRICS kan naar eigen goeddunken het aanbod wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en kan orders annuleren wanneer het product niet in voorraad is.

MORE FABRICS houdt zich het recht voor om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren wanneer het product werd gepubliceerd tegen een verkeerde prijs (de werkelijke prijs kan hoger of lager zijn dan de gepubliceerde prijs). Dit alles is ongeacht of de bestelling werd bevestigd en / of betaling via credit card of op een andere wijze werd verricht. In voorkomend geval dat de betaling is verkregen door MORE FABRICS wordt dit terugbetaald en zal de koper per email worden verwittigd.

MORE FABRICS is niet aansprakelijk voor eender welke credit / debit card fraude. Iedere credit / debit card transactie, kan uitsluitend worden uitgevoerd met een credit / debit card die werd uitgegeven op naam van de gebruiker. De gebruiker wordt geacht aansprakelijk te zijn voor het frauduleus gebruik van de betalingsmethode en de bewijslast van het tegendeel rust uitsluitend op de gebruiker.

In het geval dat een niet-levering plaatsvindt als gevolg van een fout van de gebruiker (bijvoorbeeld verkeerde naam of verkeerd adres) zullen de eventuele extra kosten die hierdoor in hoofde van MORE FABRICS ontstaan (bijvoorbeeld kosten om de producten opnieuw aan te bieden) worden aangerekend aan de gebruiker die de bestelling heeft geplaatst.

MORE FABRICS en met haar gelieerde ondernemingen houden zich het recht voor om orders voor product naar eigen goeddunken om welke reden ook te annuleren (hieronder begrepen doch niet hiertoe beperkt het feit dat product niet op voorraad is) zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

4. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart MORE FABRICS, haar dochterondernemingen, filialen, derde partijen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers, tegen elke claim of eis of gerechtelijke acties. Dit alles met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, met inbegrip van enige boete opgelegd als gevolg van, of voortvloeiend uit de schending door de gebruiker van de voorwaarden of de schending door de gebruiker van de wetten, regels of voorschriften, of de rechten van derde partijen.

5. Trademark

Het logo en de naam MORE FBRICS zijn uitsluitend en exclusief eigendom van MORE GROUP NV en kunnen niet worden gebruikt, doorgegeven of verspreid zonder de specifieke schriftelijke toestemming van MORE GROUP NV.

De volledige inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Hetzelfde geldt voor alle producten op de website weergegeven.

6. Licentie en toegang tot de site

MORE FABRICS verleent de gebruiker een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de websites. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van MORE FABRICS strekt deze licentie niet tot het recht te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen (geheel of gedeeltelijk).

Deze licentie omvat niet het recht de website commercieel te gebruiken of te gebruiken in het kader van wederverkoop. Evenmin houdt deze licentie het recht  de inhoud van de website over te nemen of te verzamelen of het recht beschrijvingen van een product op de website te gebruiken, of de prijzen gemeld op de website over te nemen of te citeren. Tevens wordt evenmin het recht verleend op enige afgeleid gebruik van de website of van de inhoud van de website. Evenmin wordt het recht verleend accountinformatie te downloaden of te kopiëren. Evenmin zijn toegestaan het aanwenden van enige vorm van data mining, robots of soortgelijke methodes om gegevens te verzamelen.

Het is niet toegestaan de website of een deel ervan te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te bezoeken of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MORE FABRICS. Het is niet toegestaan om framing of framing technieken te gebruiken om een handelsmerk, logo, of andere merk gebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) die eigendom zijn van MORE FABRICS of aan haar gelieerde ondernemingen aan te wenden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om meta tags of andere "verborgen tekst" en de naam MORE FABRICS of handelsmerken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MORE FABRICS.

Elk onbevoegd gebruik beëindigt de toestemming of licentie door MORE FABRICS verleend van rechtswege, zonder dat MORE FABRICS de gebruiker in gebreke dient te stellen of (voorafgaand) dient te verwittigen.

U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusieve recht om een hyperlink naar de homepage van www.more-fabrics.com te maken, voor zover deze link niet MORE FABRICS, haar gelieerde ondernemingen, of hun producten of diensten portretteren op een onjuiste, misleidende, minachtende of anderszins aanstootgevende manier, of op enige wijze recht claimen op eigendom met betrekking tot de website.

U mag geen gebruik maken van het MORE FABRICS logo, andere merk gebonden grafische gegevens of het handelsmerk als deel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de website is alleen toegestaan   aan personen die wettelijk, op grond van de toepasselijke wetgeving, bevoegd zijn om bindende contracten te onderschrijven. Als u zich registreert als rechtspersoon verklaart u dat u gemachtigd bent door rechtspersoon deze Algemene Voorwaarden te accepteren en je hebt de bevoegdheid om die rechtspersoon te binden aan deze voorwaarden. Personen die niet de competentie hebben bindende overeenkomst af te sluiten, komen niet in aanmerking om de website te gebruiken. MORE FABRICS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het negeren van deze bepalingen.

Het is niet toegelaten de website te gebruiken onder een valse identiteit of een vals e-mailadres. Evenmin is het toegelaten zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van de gebruiker, gebruikersinformatie, credit / debit kaarthouder.  of enige andere vorm van (poging tot) het misleiden van MORE FABRICS.

MORE FABRICS houdt zich het recht voor bepaalde diensten of producten uitsluitend aan te bieden aan een beperkt aantal gebruikers of om verschillende prijzen en / of voorwaarden toe te staan aan verschillende (categorieën van) gebruikers en dit naar eigen goeddunken.

MEER FABRICS en gelieerde ondernemingen houden zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, te verwijderen of te bewerken, de inhoud van de website aan te passen of bestellingen te annuleren, dit alles naar eigen goeddunken.

7. Uw account

Wanneer u MORE FABRICS gebruikt bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent verantwoordelijk voor en gehouden door alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

8. Reviews, opmerkingen, communicatie en andere inhoudelijke inbreng

Bezoekers kunnen reviews, commentaren, en andere inhoud posten en kunnen suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie formuleren, zolang de inhoud niet onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk is of een aantasting van de privacy houdt, inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten, of anders nadelig is voor derden of laakbaar is. In ieder geval mag de inbreng geen software virussen bevatten of bestaan uit politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings, of enige vorm van "spam".

MORE FABRICS houdt zich het recht voor (maar is niet verplicht) dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. MORE FABRICS is niet verantwoordelijk voor gepubliceerde inhoud en is ook niet gehouden de geposte inhoud (regelmatig) na te gaan.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen impliceert het posten van inhoud of materiaal op de website dat U aan MORE FABRICS en de met haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, en volledige (sub)licentie verleent met het oog op het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, verwezenlijken van afgeleide werken, distribueren, en dergelijke posts te gebruiken en wereldwijd te verspreiden via alle mogelijke media. U verleent MORE FABRICS en de met haar gerelateerde ondernemingen en sub-licentiehouders het recht om de naam die u in verband met een dergelijke post gebruikt naar eigen keuze al dan niet te gebruiken of te vermelden met betrekking tot deze posts. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van of de wettelijke controle hebt over de rechten op de inhoud van Uw post; dat de inhoud van uw posts juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet de bepalingen van deze policy schenden en dat Uw posts geen schade aan veroorzaken aan personen of entiteiten; en u vrijwaart MORE FABRICS en de met haar gerelateerde ondernemingen voor alle vorderingen die voortvloeien uit inhoud die u levert. MOIRE FABRICS heeft het recht maar niet de plicht de inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. MORE FABRICS neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of een derde partij.

U stemt ermee in, en bevestig dat u niet zal hosten, noch vertonen, uploaden, wijzigen, publiceren, overbrengen, bijwerken of informatie delen die:

a. eigendom is van een andere persoon en waarop u geen recht heeft;

b. grof is of schadelijk, die kwetsend, lasterlijk, obsceen of pornografisch is of die van pedofiele aard is of inbreuk maakt op andermans privacy, die hatelijk of racistisch is, etnisch verwerpelijk of kleinerende is of verband houdt met het witwassen van geld of gokken of dergelijke praktijken promoot, of anderszins onrechtmatig is op enigerlei wijze;

c. op enigerlei wijze schade toebrengt aan minderjarigen;

d. inbreuk uitmaakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten;

e. in strijd is met enige toepasselijke wetgeving;

f. bedrieglijk of misleidend is omtrent de geadresseerde of omtrent de oorsprong van het  bericht of informatie verstrekt die van nature beledigend of bedreigend is;

g. impliceert dat de poster zich voordoet als een ander persoon;

h. software virussen bevat of andere computercodes bevat die bedoeld zijn om of als gevolg hebben dat bestanden of programma’s worden onderbroken, worden vernietigd of de functionaliteit van elektronische data op enige wijze beperken.

9. Schorsing als gevolg van niet-naleving van overeenkomst

Onverminderd andere mogelijke rechtsmiddelen die ter beschikking staan van MORE FABRICS, kan MORE FABRICS naar eigen goeddunken de rechten van de gebruiker beperken door het tijdelijk of definitief verwijderen van de gebruiker zijn notering of door de rechten van de gebruiker op te schorten of de gebruikerslicentie te beëindigen en / of de gebruiker de toegang naar website ontzeggen indien:

 • De gebruiker handelt in strijd met een van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst;
 • De gebruiker heeft onjuiste  of onvolledige informatie verstrekt;
 • De gebruiker probeert MORE FABRICS te bedriegen via de functionaliteiten van de websites;
 • De handelingen van de gebruiker kunnen kwaad doen aan of schade of verlies veroorzaken bij andere gebruikers of MORE FABRICS.

Illegaal en / of onbevoegd gebruik van de website, van de inhoud van de website of producten, met inbegrip van het onbevoegd framen of linken van MORE FABRICS zullen worden onderzocht en passende juridische stappen zullen worden genomen, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke procedures.

10. risico op verlies

Alle items die bij MORE FABRICS worden aangekocht zijn voorwerp van verzending. Dit betekent dat het risico op schade aan of  verlies van deze producten overgaat op koper van zodra deze producten door MORE FABRICS ter beschikking worden gesteld voor transport.

 De verzendkosten zijn niet vast en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard / categorie van het product, de verzending locatie, het bruto gewicht van het product, enz. De verzendkosten kunnen hoger zijn dan de waarde van het product dat u koopt.

De verzendkosten van uw bestelling zal worden geïnformeerd voordat uw bestelling is geplaatst met MORE stoffen. De verzendkosten zullen worden weergegeven op de bevestiging van de betaling pagina.

We zijn toegewijd aan het leveren van uw bestelling nauwkeurig, in goede staat, en binnen de beloofde termijn.

Levering termijnen kan gecontroleerd worden op de website en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad van de gekozen materialen en het bestemmingsadres.

11. Zendingen

Elke bestelling wordt verzonden naar slechts één bestemming. Dit is de bestemming die met dat doel werd opgegeven op het moment van betaling. Wanneer u producten wenst geleverd te hebben op verschillende adressen dan bent U gehouden om meerdere orders te plaatsen.

Wij verzenden orders op alle werkdagen (maandag tot en met vrijdag), behalve op feestdagen.

Om ervoor te zorgen dat uw bestelling U zo snel mogelijk en in goede staat bereikt, zullen we alleen zendingen verrichten door middel van gerenommeerde koerier agentschappen.

Hoewel wij ernaar streven om alle artikelen van uw bestelling samen te verzenden, kunnen wij niet garanderen dat dit altijd mogelijk is gelet op de beschikbaarheid of de kenmerken van het aangekocht product,

U kunt de status van uw bestelling volgen op onze website. U kunt ook de status van de zending volgen op grond van de koerier gegevens meegedeeld bij de bevestiging van uw bestelling.

Let op: alle artikelen worden geleverd met een factuur. In het geval deze per ongeluk op deze wijze niet is niet ontvangen, kan u ons contacteren via email op “help@more-fabrics.com”.

12. Beschrijving

De producten worden aangeboden op een "as is" basis, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

MORE FABRICS en de met haar gelieerde ondernemingen proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, MORE FABRICS garandeert niet dat de productbeschrijvingen, de kwaliteit, de compositie, de stijl, het model of andere inhoud of de prijzen / bedragen op de website nauwkeurig zijn, volledig zijn, betrouwbaar zijn, actueel of foutloos zijn.

13. Prijzen

Tenzij anders vermeld, is de verkoopprijs die wordt weergegeven voor producten op de website de volledige prijs van het product uitgedrukt per lopende meter product, inclusief belastingen (tenzij anders vermeld in de laatste paragraaf). Voor gebruikers die inloggen als Trade en Trade Plus-leden worden de prijzen exclusief belastingen weergegeven.

Verzend- en / of transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs zoals vermeld per Item. Deze worden toegevoegd wanneer de bestemming, wijze van verzending en betaalmethode in het kader van de afrekenen module worden gedefinieerd.

De uiteindelijke prijs die van toepassing zal zijn op een aankoop door een gebruiker bij MORE FABRICS zal  deze zijn die wordt weergegeven in the shopping cart van de gebruiker.

The shopping cart van de gebruiker zal niet de vergoedingen en belastingen weergegeven die rechtstreeks aan de gebruiker worden aangerekend of die de gebruiker dient te betalen aan andere partijen die betrokken zijn bij de levering van de producten partijen, bijvoorbeeld:

 • De belastingen of heffingen die lokaal worden geheven en worden direct na ontvangst van de producten ten laste van de ontvanger.
 • Kosten die eigen zijn aan de methode of valuta betaling door u gekozen bent en die direct ten laste van u.

14. Kwaliteit

MORE FABRICS controleert alle producten. Lichte afwijkingen kunnen steeds optreden. Het volgende hoofdstuk schetst de industrienormen en toleranties die worden gehanteerd binnen de textielhandel.

Kleurvariaties

Wij streven ernaar om de werkelijke kleur van onze stoffen zo goed mogelijk weer te geven, maar de effectieve kleur van de geleverde stoffen kan afwijken van wat wordt weergegeven op het scherm. Niet alle schermen tonen kleur op dezelfde manier. Wij raden u onze sample service aan om de juiste kleur van de bestelde goederen na te gaan.

Kleuren kunnen ook variëren van kleurbad tot kleurbad.

Onze stoffen worden visueel gecontroleerd op kleur onder consistent gesimuleerd daglicht dit om ervoor te zorgen dat elke wijziging die optreedt, kwalificeert binnen commerciële tolerantie.

Natuurlijke vezels

Stoffen gemaakt van zijde, viscose, katoen, linnen voegen een wenselijke natuurlijke look en feel toe aan uw interieur. Vanwege hun natuurlijke kenmerken producten vervaardigd uit deze vezels onregelmatigheden en variaties in kleur, textuur, stabiliteit en vorm vertonen. Dit is een inherente eigenschap van deze producten, en moet niet worden beschouwd als een defect.

Stapeltextiel”

De garens van “Stapeltextiel” (pluche), zoals Chenille en velours, zullen afvlakken en zich verplaatsen waardoor een onregelmatig oppervlak en textuur ontstaat. Deze variaties zijn een kenmerk van de stof en kunnen niet worden beschouwd als een fout. In sommige gevallen leveren wij “stapeltextiel” in speciale verpakking om het samendrukken van het textiel te vermijden. Tijdens het verwerken en het gebruik van textiel met een gevarieerde oppervlaktestructuur kan een natuurlijk patina van het weefsel ontstaan.

Kreuken

De meeste stoffen zijn gevoelig voor kreuken en dit is een geaccepteerde eigenschap van het product. Werk zorgvuldig om ongewenste kreuken te verwijderen en het textiel volgens de aanbevolen instelling te strijken.

Soms kunnen er zich meer permanente plooien voordoen daar waar het weefsel dichter bij de buis is opgerold. Dit is aanvaardbaar voor de eerste 1,5 meter van de rol. We zullen ervoor zorgen u extra stof ontvangt ter compensatie van het verloren gedeelte.

Breedte en gewicht variaties

Deze factoren kunnen variëren van de ene stof ten aanzien van de andere.

In het interieur inrichting geldt dat een minimale aanvaarde bruikbare breedte 138cm is. Verschillen in het gewicht van de stof kunnen oplopen tot 10%. Verschillen binnen deze parameters worden niet beschouwd als fouten.

Weef inconsistenties

Een verdikking is iets dat optreedt tijdens het weven en is een kenmerk van vele weefsels, in het bijzonder natuurlijke stoffen of stoffen met een natuurlijke uitstraling. Vandaar dat verdikkingen in de stof aanvaardbaar zijn.

Tijdens het weven kan ook een breuk van het garen optreden. Dit wordt hersteld aan de achterzijde van het weefsel met een kleine knoop. Weef reparaties worden alleen beschouwd als fout wanneer ze zichtbaar zijn vanaf de kopse kant.

Acceptabele fouten

Eén fout voor elke 10 meter stof wordt geacht aanvaardbaar te zijn. Als er een fout is vastgesteld tijdens de kwaliteitscontrole, zal deze duidelijk worden gemarkeerd en extra stof zal worden geleverd om de gebruiker in staat te stellen om rond dit euvel te werken.

Duurzaamheid en prestaties

Sleet - Martindale en Wyzenbeek zijn industrie wijdt erkende testen om de weerstand en algemene slijtvastheid aan te geven. Het testresultaat van een stof wordt beschouwd als een belangrijke factor bij het bepalen van het aanbevolen gebruik dat we toekennen aan elk product. Deze aanbeveling moet worden gevolgd om bevredigende prestaties te garanderen.

Pilling - bepaalde vezels en weefsels zijn meer vatbaar voor pilling dan anderen, maar het is vaak een acceptabel onderdeel van slijtage.

Kleurvervagen - stof is gevoelig voor kleurvervaging ongeacht haar samenstelling. Sommige stoffen hebben een hogere weerstand tegen verkleuring dan andere. The “Colour fastness to light rating” moet in acht worden genomen bij de aankoop van stof en moet overwogen worden bij plaatsing en eindgebruik van het product.

Kleurmigratie en crocking – neem voorzorgen bij het gebruik van donkere en levendig gekleurde artikelen en ga na of deze producten regelmatig in contact komen met andere stoffen en materialen. Tijdens het afwerken van textiel is het bijna onmogelijk om alle overtollige kleurstof van het weefsel te verwijderen, waardoor de kans op kleurmigratie en crocking (of kleurtransfer) altijd bestaat. Houd er rekening mee dat de kans op kleur migratie en crocking hoger is bij het gebruik van imitatie leder.

Reiniging en onderhoud - met het oog op het onderhoud van de stof gelieve de reinigingsinstructies als vermeld onder de “PROPERTIES section” van het specifieke product te volgen.

15. Retours

Eenmaal u uw stof heeft ontvangen gelieve deze zorgvuldig te controleren. Geen retour wordt geaccepteerd voor een artikel dat is versneden, gewassen, of op enigerlei wijze is veranderd.

Producten die beschadigd zijn, die niet geleverd werden in de bestelde hoeveelheid, of niet overeenkomen met de Item specificaties zoals besteld kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst.

De retour zal niet worden aanvaard in de volgende gevallen:

1. Het verzoek te retourneren wordt gemaakt 14 dagen of later na ontvangst van het product.

2. Het product werd gebruikt of bevindt zich niet in de oorspronkelijke staat. Het product mag niet zijn gewassen of gestreken.

3. De producten worden geretourneerd zonder de originele verpakking.

4. Het product werd beschadigd na gebruik / opening.

5. Elk item dat is gebruikt of geïnstalleerd.

Alleen gebruikers die kwalificeren als "consument" onder de toepasselijke wetgeving hebben het recht om standaard items te retourneren voor een andere reden binnen en dit binnen de 14 dagen na ontvangst. Merk op dat niet standaard items die niet kunnen worden teruggestuurd.

De transportkosten om uw pakket terug te sturen zijn te uwen laste.

Om het product te retourneren dient U eerst MORE FABRICS per e-mail op de hoogte via help@more-fabrics.com. Deze e-mail moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • Bestellingsnummer;
 • Item nummer;
 • Exact reden waarom de goederen worden teruggezonden;
 • Documentatie ter ondersteuning en bewijs van de feiten op basis waarvan de gebruiker heeft het recht heeft om de producten te retourneren (indien niet in staat om te worden verzonden per e-mail, kan de gebruiker extra input via de post te sturen).

Van zodra we deze input hebben ontvangen zal ons team de aard van de klacht controleren. Bij acceptatie van de claim wordt u verzocht het product terug te sturen. Voor die gelegenheid zullen we u "return sticker" (met het adres waar de goederen kunnen worden geretourneerd) en een "retourformulier " sturen.

Zodra U de terugkeer sticker en het retourformulier ontvangt, gelieve het product terug te zenden in de originele verpakking samen met het ingevulde "retourformulier". Sluit de verpakking en plak de return sticker op de buitenkant van het pakket over het label met uw adres info. U kunt uw pakket aanleveren bij een lokale postkantoor of een gereputeerde koeriersbedrijf naar uw keuze. Zodra wij uw pakket ontvangen verwerken wij de retour en wij zullen u een retour bevestiging emailen.

Zodra wij het geretourneerde producten in goede orde hebben ontvangen heeft u recht op een terugbetaling van het factuurbedrag dat wij naar aanleiding van de verkoop voor het teruggekeerde product hebben ontvangen. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier waarop de prijs werd betaald. Als u met een debetkaart of overschrijving online betaald heeft krijgt u het geld teruggestort op de rekening waarmee je hebt betaald. Als u met een creditcard betaald heeft, zal het bedrag in plus verschijnen op uw volgende afrekening. Als u PayPal kiest, wordt het bedrag teruggestort op uw PayPal-account.

Je hebt geen recht op de aankoop uit te wisselen.

Geaccepteerde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

16. Company Details

MORE FABRICS is onderdeel van:

MORE Group NV

Hoek 76 unit 57

2850 Boom

België

RPR Antwerpen - BTW-nummer BE 0588961531

E-mail: help@more-fabrics.com

Telefoon: +32 3 203 03 70

17. Overmacht

MORE FABRICS is niet aansprakelijk voor enige onderbreking of vertraging in de toegang tot de sites / toepassingen ongeacht de oorzaak.

18. Arbitrage

Indien een geschil ontstaat tussen u en MORE FABRICS, zal dit worden voorgelegd aan een rechtbank die door MORE FABRICS wordt gekozen.

19.Toepasselijke wetgeving

Alleen het recht van België is toepasselijke op deze voorwaarden en alle handelingen die er betrekking op hebben en alle transacties die tot stand komen via de website.

20. Volledige overeenkomst

MORE FABRICS houdt zich het recht voor om op elk moment en zonder medeweten van de gebruikers van de diensten / van MORE FABRICS wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en disclaimers. Gebruikers wordt geadviseerd om regelmatig na te gaan of er eventuele wijzigingen of updates van de bepalingen en voorwaarden aangebracht zijn.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden (voor zover deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zouden afwijken van de Algemene Voorwaarden zullen deze Algemene Voorwaarden bij voorrang van toepassing zijn), vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp en vervangt alle schriftelijke of mondelinge, voorgaande of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp. De clausules als zodanig gestipuleerd zullen de beëindiging of afloop van deze overeenkomst overleven. Partijen aanvaarden dat geen fysieke of digitale handtekeningen vereist en dat de elektronische registratie automatisch gegenereerd door een computer voldoende is.

Elke klacht met betrekking tot een schending van de Algemene Voorwaarden op deze site moet worden gericht aan de webmaster op het email adres hierboven vermeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW